ОБЩИНА РУЖИНЦИ

Добре дошли в сайта ни!

  О Б Щ И Н А  Р У Ж И Н Ц И

   ОБЯВЯВА

 прием на документи за кандидат – потребители за предоставяне на социални услуги в домашна среда и кандидати за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”,

във връзка с подписано Споразумение №ФС01-0274/ 16.03.2018 г. между Община Ружинци и  Агенция за социално подпомагане, съгласно ПМС №332/22.12.2017г.

  

            Заявления от кандидат – потребители и кандидатите за длъжностите „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник” ще се приемат от 26.03.2018 г. до  30.03.2018 г. /включително/ в Община Ружинци на адрес: с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31 – всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 часа.

 Целева група кандидат-потребители:

 - Хора с увреждания, в т.ч. и деца;

 - Лица  над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

 

Необходими документи за кандидат – потребители за предоставяне на социални услуги в домашна среда  Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”

 - Заявление /по образец/  - >>>>прикачен файл тук>>>>

 - Документ за самоличност (за справка);

 - За дете - удостоверение за раждане (копие);

 - Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);

 - Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);

 - Медицински протокол на ЛКК (копие);

 - Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие);

 - Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

             След приключване на приема на документите ще се извърши Оценка на потребностите на подалите заявления нови кандидат – потребители  и ще се изготви списък за класиране на кандидат –потребителите, който ще бъде поставен на информационното табло на Община Ружинци.  Предоставянето на услугите за новите кандидат-потребители ще бъде по реда на списъка според индивидуалните потребности при наличие на свободни часове и бюджетни възможности.

 ВАЖНО:

Съгласно подписано Споразумение № ФС01-0274/ 16.03.2018 г. между Община Ружинци и Агенция за социално подпомагане, съгласно ПМС №332/22.12.2017г. се задължава: „Да осигури предоставяне на социални услуги в домашна среда на кандидати, на които е извършена оценка по правилата на операция „Независим живот” /ОП РЧР 2014-2020 г./, след приключване на финансирането по програмата, като в рамките на осигуреното финансиране може да включва нови потребители по разработени критерии, утвърдени от кмета на общината и след извършване на индивидуална оценка на потребностите, и при наличие на бюджетни възможности за това”.

 

Необходими документи за кандидати за длъжностите личен асистент / социален  асистент / домашен  помощник

 - Заявление (по образец) - >>>>прикачен файл тук>>>>

 - Документ за самоличност /за справка/;

 - Автобиография;

 - Копие от диплома за завършено образование;

 - Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация - свободен текст, с описание на завършен обучителен курс) – при наличие на такъв;

 - Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);

 - Копие от удостоверение за преминато обучение /задължително за Личен асистент и Социален асистент/;

 -  Копие на трудова книжка

 Изисквания за заемане на длъжностите:

 - Да са пълнолетни български граждани;

 - Да не са поставени под пълно или ограничено запрещение;

 - Да не са осъждани;

 - Да имат минимум начално образование;

 - Да са безработни лица в трудоспособна възраст;

 - Да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

 Телефон за допълнителна информация: 0878 313225  – Дилияна Стефанова

 

Copyright © 2015 obshtina-ruzhintsi.com. All Rights Reserved.